Tisková zpráva – Vedoucí státní investor jako klíč k efektivnímu řešení souběhu více dopravních staveb: Norsko představuje inspirativní model participativního plánování

Dokážete si představit, že by projektant dálnice, vysokorychlostní trati nebo jiné liniové stavby a starostové stavbou dotčených obcí projekt SPOLEČNĚ představili? U nás zatím těžko. Projekční řešení dopravních staveb v České republice se často potýká s nedostatečnou komunikací a koordinací mezi státními institucemi a obcemi. Na rozdíl od toho představuje Norsko inovativní přístup, který je založený na participativním plánování a úzké spolupráci mezi investory a dotčenými obcemi. Toto řešení přináší pozitivní výsledky a těší se široké podpoře.

S cílem představit norský inspirativní model České republice a vyvolat na toto téma diskuzi, navštívila norská delegace ve dnech 14.-16. června obec Zdiby. Delegaci tvořila vedoucí manažerka společného projektu Národní správy železnic a správy dálnic (Statens Vegvesen & Bane NOR) paní Katrine Sælensminde Erstad, starostka města/okresu Vaksdal Hege Eide Vik, tajemník Atle Fasteland a on-line byl přítomen i starosta města/okresu Voss, pan Hans-Erik Ringkjøb.

Setkání se rovněž zúčastnilo na 30 starostů členských obcí Koridoru D8 a také Luděk Sosna z Ministerstva dopravy, Radek Kropelnický z Ředitelství silnic a dálnic a Pavel Hruška za Stavební správu vysokorychlostních tratí. Hlavním tématem bylo participativní projednávání přípravy dopravních staveb v Norsku. 

Během setkání v nově otevřeném komunitním centru obce Zdiby, byly představeny prvky norského modelu, které se odlišují od běžné praxe v České republice. Klíč k efektivnímu řešení souběhu dopravních staveb je však z norské zkušenosti jeden – vedoucí státní investor. Ten hraje hlavní roli v procesu participativního plánování dopravních staveb. Jeho úkolem je zajistit koordinaci a synergii mezi různými projekty v dané lokalitě. Tento institut funguje i jako zástupce státu, který má odpovědnost vůči dotčeným obcím a je schopen projekt komunikovat jako celek. Vedoucí státní investor se angažuje již od samého počátku přípravy projektu a spolupracuje s obcemi na nalezení nejlepšího řešení, které je citlivé a vyhovuje potřebám dotčeného území. Díky tomuto komplexnímu přístupu se zvyšuje důvěra mezi obcemi a státem a celý proces je efektivnější.

V České republic je nezbytné zcela změnit přístup k řešení negativních dopadů státních investičních záměrů. Při souběhu více dopravních staveb dochází k nedostatečné koordinaci a komunikaci mezi státními institucemi, což vede k odkládání problémů a prohlubování existujících a vytváření budoucích obtíží. Investorům dopravních staveb chybí společný zájem a koordinovaný přístup k řešení problémů na dotčených územích. Aktuální navrhovaná změna v nařízení vlády č. 433/2022 se omezuje pouze na zhoršení hlukových limitů namísto vytvoření legislativního prostředí, které by zohledňovalo potřebu komplexních protihlukových opatření v rámci více státních investorů. 

Proto žádáme po Vládě ČR vytvoření odpovídajícího legislativního rámce pro ustanovení “Vedoucího státního investora”, který bude koordinovat všechny dopravní projekty v daném území. Není zájmem obcí a jejich obyvatel řešit, zdali konkrétní detail u souběhu dvou významných liniových staveb (například dálnice D8 a vysokorychlostní tratě Podřipsko) patří výlučně pod Správu železnic, Ředitelství silnic a dálnic nebo je v kompetenci nějakého dalšího subjektu. 

Participativní plánování a koordinované řízení dopravních staveb by mohlo přinést výrazné zlepšení efektivity a zároveň získat podporu obcí a občanů i pro kontroverzní projekty. Je však třeba urychleně zahájit konstruktivní diskuzi o změně stávající praxe. I na tom v KORIDORu D8 pracujeme.

Přejít nahoru